Đâu thổi gió đông tới chốn này
Chúa xuân báo Nguyệt Lão xe dây
Giục hoa trống đánh cành đào nở
Nghĩ kế bắn cung chim tước bay
Ánh đuốc sáng soi nơi cỏ biếc
Tiếng đàn văng vẳng nhánh mai gày
Điềm lành dây bí nhành chia mãi
Ngâm ngợi thâu canh thơ tuyệt hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)