Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương


Thức cho xong bài thơ
Mai sớm ra đi
Cài hờ lên cửa tặng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]