Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương


Thức cho xong bài thơ
Mai sớm ra đi
Cài hờ lên cửa tặng


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004