Ân đức thánh, cao dày thiên cổ,
Oai phong vua, yên vỗ cửu châu.
Chiếu son ban trước sân chầu,
Trương cờ ngọc tiết ruổi mau Long Thành.
Trang bác nhã tài rành chuyên đổi,
Đấng hào hoa đương tuổi trẻ măng.
Lang trung vừa mới vinh thăng,
Trước kia tỉnh phủ đã từng công lao.
Đức văn trị dồi dào Trung Quốc,
Lòng nhân ân thấm suốt ngoại bang.
Gió thanh mưa chướng liền tan,
Vừng trăng soi sáng trên làn khói mây.
Nhẹ chân bước trông cây đồng trụ,
Cất mình ngồi trên bộ yên thêu.
Ban hành lịch mới Đường Nghiêu,
Cũng trong “Vũ cống”, mấy triều non sông.
Tiếng ngoại quốc dầu thông hiểu khó,
Giống điêu đề tình có đáng thương.
Sang năm vừa tiết thiều quang,
Mau về tâu trước ngai vàng phân minh.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.