Trọn buổi nhốt trong lồng,
Ngoảnh đầu tiếc cánh nhung.
Ai hay lời réo rắt,
Tự bởi ý trùng trùng.
Tối ngủ bến khói toả,
Ngày kêu núi nắng hồng.
Tổ xưa đừng quyến luyến,
Diều cắt há còn dung?