Hoa đào bên trúc, vài ba cành,
Nước ấm sông xuân, vịt biết nhanh.
Đầy đất “lâu hao” mầm mới nhú,
“Hà đồn” loài lợn nước lên ăn.