Đêm sương Đài Bách lạnh lùng qua
Vòng xích leng keng ánh nguyệt tà
Mây núi mơ quanh tim tựa dẽ
Nước than hồn sợ mạng như gà
Sừng tê trước mắt mừng con trẻ
Áo nghé sau thân thẹn vợ già
Trăm tuổi thần du đâu chốn định
Đồng Hương Tây Chiết táng mồ ta


tửu tận tình do tại