Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 06/03/2009 22:54 bởi hongha83
Tô Quảng Văn 蘇廣文, không rõ năm sinh năm mất và hành trạng. "Toàn Đường thi" hiện còn ba bài.

Nguồn: Đường Thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996