Tiêu thước tám đầu lầu Xuân Vũ
Triều Chiết Giang bao trở về xem
Ai hay bát vỡ giày rơm
Hoa anh đào đã đặt chân mấy cầu


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)