Buông tấm rèm châu, thấy ngại ngần,
Tay cầm nến bạc rọi đầu ngân.
Người nơi thềm ngọc, tình nan giãi,
Ngưu Nữ lặng tìm giữa bến Ngân.


Nguồn: Tác phẩm trên do dịch giả Lê Quang Trường cung cấp.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)