Chỉ tuyển lựa chọn sứ Nam bang,
Lục Nhất tiên sinh tiếng dậy làng.
Sao tỏ trời thu ân sủng mới,
Gió thanh bể chướng phẩm đề sang.
Hai thềm can vũ văn minh rạng,
Muôn dặm non sông chiếu chỉ ban.
Một tiếng cảm thông người khác tục,
Liềm đem ngọc lụa tới Đồ San.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.