Thề non hẹn biển,
Nói tình thuyết lý,
Khiến xuân tình sầu đầy thư.
Thật rõ miệng trơn như mỡ,
Mà thật ra, tiên sinh dạy gì?

Không trà không cơm,
Không nói không rằng,
Cũng chỉ khiến ai tiều tuỵ.
Tương tư quả thật không nhàn,
Xiết bao kể, tiên sinh tất tả?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại