Ngày trở về quân rút
Tuyết ngừng hoa nở tươi
Bãi sông cỏ rậm rịt
Cồn đống khói loi thoi
Vách rỗng chuột kêu rúc
Đồng hoang quạ rỉa mồi
Lao xao như có tiếng
Quan huyện thúc tiền rồi

tửu tận tình do tại