Tân Khí Tật 辛棄疾 (1140-1207) tự Ấn An 幼安, hiệu Giá Hiên 稼軒, người Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông. Khi sinh ra, Sơn Đông đã bị giặc Kim chiếm. Năm 21 tuổi đã tham gia nghĩa quân chống Kim, ít lâu sau ông về với Nam Tống, từng giữ chức An phủ sức tại Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Đông. Khi tại nhậm, ông còn sáng lập Phi hổ quân đánh Kim song bị phái chủ hoà đầu hàng chèn ép, nên việc không thành, trong tâm sầu muộn. Từ của ông rất hào phóng bi tráng, nay còn lưu lại Giá Hiên trường đoản cú 12 quyển.

 

 1. Bát thanh Cam Châu - Dạ độc “Lý Quảng truyện”, bất năng mị, nhân niệm Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm ước đồng cư sơn gian, hí dụng Lý Quảng sự, phú dĩ ký chi
  1
 2. Nam hương tử - Đăng Kinh Khẩu bắc cố đình hữu hoài
  1
 3. Thái thường dẫn - Kiến Khang trung thu dạ vị Lữ Thúc Tiềm phú
  1
 4. Mô ngư nhi - Thuần Hy Kỷ Hợi, tự Hồ Bắc tào di Hồ Nam, đồng quan Vương Chính Chi trí tửu tiểu sơn đình, vi phú
  1
 5. Thuỷ điệu ca đầu - Minh âu
  1
 6. Thuỷ điệu ca đầu - Chu thứ Dương Châu, hoạ nhân vận
  1
 7. Thuỷ long ngâm - Vi Hàn Nam Giản thượng thư thọ Giáp Thìn tuế
  1
 8. Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình
  1
 9. Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ
  2
 10. Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu bôi sử vật cận
  1
 11. Thấm viên xuân - Đới Hồ tân cư tương thành
  1
 12. Hoán khê sa - Thường Sơn đạo trung tức sự
  1
 13. Thanh bình nhạc - Bác Sơn đạo trung tức sự
  1
 14. Thanh bình nhạc - Ức Ngô giang thưởng mộc tê
  2
 15. Thanh bình nhạc - Thôn cư
  3
 16. Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am
  4
 17. Mãn giang hồng - Giang hành hoạ Dương Tế Ông vận
  2
 18. Ô dạ đề - Sơn hành ước Phạm Khoác chi bất chí
  1
 19. Ngọc lâu xuân - Hí Phú Vân sơn
  1
 20. Ngọc lâu xuân kỳ 1
  1
 21. Thuỵ hạc tiên
  1
 22. Sinh tra tử - Độc du Vũ Nham
  1
 23. Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi
  3
 24. Lâm giang tiên - Tức tịch hoạ Hàn Nam giản vận
  1
 25. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích
  3
 26. Bồ tát man - Tống Hữu Chi đệ quy Phù Lương
  1
 27. Bồ tát man - Kim Lăng Thưởng Tâm đình vi Diệp thừa tướng phú
  1
 28. Tây giang nguyệt - Dạ hành Hoàng Sa đạo trung
  2
 29. Tây giang nguyệt - Thị nhi tào dĩ gia sự phó chi
  1
 30. Tây giang nguyệt - Khiển hứng
  1
 31. Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu
  2
 32. Xú nô nhi - Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể
  1
 33. Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích
  2
 34. Thanh ngọc án - Nguyên tịch
  3
 35. Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 1
  1
 36. Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 2
  2
 37. Giá cô thiên - Hữu khách khái nhiên đàm công danh, nhân truy niệm thiếu niên thì sự hí tác
  3
 38. Giá cô thiên - Tống nhân
  2
 39. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 1
  2
 40. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 2
  1
 41. Giá cô thiên (Dục thướng cao lâu khứ tỵ sầu)
  1
 42. Giá cô thiên (Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha)
  1

Tuyển tập chung