Ngựa phi bờ liễu
Áo đẫm sương dầm dề
Đàn cò chợt dựt mình bên bãi
Chắc có tôm cá trong khe

Mặt sông trăng mờ sao lặn
Đãi cát có nàng đẹp ghê
Người về cười lưng đeo xách
Trước hiên trẻ khóc oe oe

tửu tận tình do tại