Suối in bóng ta đi
Trời ở sâu dưới đáy
Trên trời có mây bay
Ta bước trong mây ấy

Ca lên chẳng có ai
Hang núi nghe vang dạy
Nhưng là quỷ hay tiên?
Tiếng suối đào chảy đấy!

tửu tận tình do tại