Lũng bắc ruộng cao tát nước dồn
Suối tây lúa mạch mới thành cơm
Sau vách rượu say vài lát cá
Bỗng đâu hơi lạnh, chắc mưa gần
Một thoáng trời lại trong, mây hửng
Ai rao dưa bán vẳng ngoài thôn

tửu tận tình do tại