Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Thiệu Trường Hành (1 bài)
- Nhan Nguyên (1 bài)
- Điền Văn (1 bài)
- Vương Sĩ Trinh (12 bài)
Tạo ngày 10/07/2005 03:25 bởi Vanachi
Thiên sư Tâm Việt 心越禪師 (1639-1695) chính tên là Hưng Trù, tự Tâm Việt, hiệu Đông Cao, người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, sinh năm niên hiệu Sùng Trinh thứ 12 (1639), 8 tuổi vào chùa tu, tới năm Khang Hy thứ 16, nhằm Nhật Bản niên hiệu Duyên Bảo thứ 5 (1677) sang Nhật Bản được Đức Xuyên Quang Quốc mời trụ trì chùa Thiên Đức ở núi Đại Tôn Sơn, rồi viên tịch năm Nguyên Lộc thứ 8 của Nhật Bản (1695). Thiền sư sở trường về thư hoạ, thi, văn, từ, cầm. Tác phẩm có "Đông Cao cầm phổ" và "Đông Cao từ toàn tập".