Một vòng khuyên
Một vòng khuyên
Ngẩng nhìn càng cao dùi càng bền
Nhìn ở trước
Chợt sau liền
Tuần hoàn đúng lý
Biến hoá trong diệu huyền
Hy Hoàng chưa vạch người ít thuật
Thăm thẳm hư linh ai được biết
Chẳng tiên thiên
Chẳng hậu thiên
Xưa nay chẳng khác
Bao quát một vòng viên


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.