Tát Đô Thích 薩都剌 (1272-1355) tự Thiên Tích 天錫, hiệu Trực Trai 直齋, người Hồi tộc, Mông Cổ. Tổ phụ và thân phụ đều làm võ quan, có nhiều công lao, từng giữ vùng Vân, Đại nên lấy Nhạn Môn (tên cổ của Đại Châu, nay là huyện Đại, Sơn Tây) làm quê hương. Đậu tiến sĩ năm Thái Định thứ 4, làm các chức kinh lịch đạo Giang Bắc. Ông đi nhiều nơi thích ngắm núi sông, đề tài thơ rộng rãi, mang đậm màu sắc khu vực và dân tộc. Có Nhạn Môn tập.