Xương Môn dương liễu mướt xuân phong;
Trước điện hoa tàn giọt lệ hồng
Tơ liễu năm năm bay ngập đất;
Hành nhân nào thấy Quán Oa cung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.