Chiều dạo một mình buồn quá
Ngồi xuống bờ đê móc thuốc lá hút chơi
Hút một lúc khá lâu rồi chợt thấy
Mùi khói thuốc hôm nay sao lạ lạ
Đượm đà quá
Và da diết quá
Ồ! Té ra mình đã
Đốt nhầm ánh mắt một người
Mình bỏ túi từ lâu...

17-7-2020