có những lúc rất buồn
dù không phải mùa thu
dù không phải chia lìa xa cách

nhiều lúc thấy thật đau
dù không hề chấn thương
dù không bị lãng quên hay đói rách
nhiều khi không xông pha đánh giặc
lại thấy mình có thể chết cho quê hương

nhiều khi không làm thơ
lại thấy mình rất là thi sỹ
rất tha nhân
muốn chia sẻ nguồn cơn
với từng nỗi cô đơn, bất hạnh
đi mỗi bước lại nói thầm với đất
nhìn sao trời lại khao khát tự do

nhiều lúc muốn ôm hết mỗi người thật chặt
dù trên đường chỉ mới chớm sang Đông...

15-9-2022