Mưa một ngày đêm em mất tăm
Mất cả đường quen Nguyễn Chí Thanh
Có ai nhặt được em và phố
Làm ơn cho ở trọ qua đêm

Họ xả lũ cùng lũ tự nhiên
Lũ chồng thêm lũ! Bố lũ điên
Có ai vớt được thành Đà Nẵng
Ủ ấm giùm cho một tấm mền

Nằm nghe nước réo qua lo nhớ
Nghe sóng gào khan uất lạnh hồn
Dậy thắp tuần nhang, quỳ gối lạy
Khấu đầu tạ tội với Trường Sơn!

5.10.22