Đôi hạc cùng viễn du,
Đông Hải lạc hai đường.
Chim đực lên hướng bắc,
Chim cái về nam Tương.
Bỏ đi niềm hoan lạc,
Mỗi kẻ cách một phương.
Không buồn xa vạn dặm,
Chỉ sợ lưới trời giăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.