Vua cha gây cơ nghiệp,
Ta theo khắp bốn phương.
Gió chải đầu mưa gội,
Ngàn dặm nếm tuyết sương.
Tay không dời kiếm kích,
Áo mặc chính giáp đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.