Chim không quên tổ cũ,
Cáo chồn tìm lại hang.
Tránh sao không ly biệt,
Mong về được cố hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.