Tám phương khí phân biệt,
Mưa gió chẳng đâu cùng.
Khốn đốn dân ven biển,
Thân gửi tựa cỏ hoang.
Vợ con như chim thú,
Đi ở khó như rừng.
Cửa gỗ sao xơ xác,
Nhà cáo thỏ lượn quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.