Công danh không thể cưỡng,
Trung nghĩa điều ta mong.
Tần Mục Công tạ thế,
Ba người cũng tự tàn.
Sống cùng nhau vinh lạc,
Chết chung một lo toan.
Ai bảo quyên sinh dễ?
Tuẫn thân thực khó khăn.
Lệ nhỏ ra thăm mộ,
Bên huyệt ngẩng trời than.
Mãi đêm dài tăm tối,
Một đi mãi cách ngăn.
Sẻ vàng buồn thương hót,
Than ôi nát ruột gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.