25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2009 09:55

三良詩

功名不可為,
忠義我所安。
秦穆先下世,
三臣皆自殘。
生時等榮樂,
既沒同憂患。
誰言捐軀易?
殺身誠獨難。
攬涕登君墓,
臨穴仰天歎。
長夜何冥冥?
一往不復還。
黃鳥為悲鳴,
哀哉傷肺肝。

 

Tam lương thi

Công danh bất khả vị,
Trung nghĩa ngã sở an.
Tần Mục tiên hạ thế,
Tam thần giai tự tàn.
Sinh thì đẳng vinh lạc,
một đồng ưu hoạn.
Thuỳ ngôn quyên khu dị?
Sát thân thành độc nan.
Lãm thế đăng quân mộ,
Lâm huyệt ngưỡng thiên thán.

Trường dạ hà minh minh?
Nhất vãng bất phục hoàn.
Hoàng điểu vi bi minh,
Ai tai thương phế can.

 

Dịch nghĩa

Công danh khó thể cưỡng cầu,
Trung nghĩa là điều ta mong đợi.
Tần Mục Công tạ thế,
Ba trung thần cũng tự tuẫn.
Khi sống thì cùng nhau vinh hoa, hoan lạc,
Lúc chết thì cùng mối ưu lo.
Ai bảo rằng quyên sinh là dễ?
Tự sát thân thực khó khăn.
Lệ nhỏ lên mộ của Tần Mục Công,
Bên huyệt ngẩng nhìn trời than thở.
Mãi đêm dài sao tăm tối?
Một đi chẳng trở lại.
Chim sẻ vàng buồn hót than,
Than ôi, ruột gan tan nát.


Ba người lương thần chỉ ba anh em họ Tử Xa 子車 nước Tần thời Xuân Thu là Yêm Tức 奄息, Trọng Hành 仲行 và Trâm Hổ 鍼虎. Khi Tần Mục Công chết, ba người cũng phải tự vẫn chết theo để chôn cùng, người đời sau gọi là “tam lương”. Bài Hoàng điểu 黃鳥 trong Thi kinh chính là để ai điếu ba người. Hoàng Tiết 黃節 đời Thanh Mạt nói bài này và Hoàng điểu cùng nghĩa. Năm Kiến An thứ 16 (211), trên đường tây chinh đánh Mã Siêu 馬超 qua Quan Trung, Tào Thực làm bài thơ này khi qua mộ Tần Mục Công. Có thuyết lại nói năm Kiến An thứ 20 (215), Tào Thực trên đường thảo phạt Trương Lỗ 張魯 qua Quan Trung và làm cùng với Vương Xán 王粲. Vương Xán cũng có một bài có đề mục Tam lương thi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Công danh không thể cưỡng,
Trung nghĩa điều ta mong.
Tần Mục Công tạ thế,
Ba người cũng tự tàn.
Sống cùng nhau vinh lạc,
Chết chung một lo toan.
Ai bảo quyên sinh dễ?
Tuẫn thân thực khó khăn.
Lệ nhỏ ra thăm mộ,
Bên huyệt ngẩng trời than.
Mãi đêm dài tăm tối,
Một đi mãi cách ngăn.
Sẻ vàng buồn thương hót,
Than ôi nát ruột gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đường công danh khôn đạt
Điều trung nghĩa những mong
Tần Mục Công vừa mất
Tuẫn tiết cả ba ông
Sống, sướng vinh cùng hưởng
Chết, sầu muộn lo chung
Quyên sinh ai bảo dễ
Tuẫn tiết khó vô cùng
Thăm mộ, trời có thấu
Đến huyệt, lệ khô dòng
Một đi không trở lại
Đêm tối dài mông lung
Sẻ vàng buồn tênh hót
Than ôi! Nát cả lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời