Tư lự ngồi ngao ngán,
Khoác áo dạo vườn tây.
Hoa xuân hương toả ngát,
Ao trong sóng trải dài.
Trong có uyên ương lẻ,
Tìm bạn tiếng bi ai.
Ta nguyện xin làm bạn,
Tiếc không thuyền nhẹ bơi.
Muốn về quên đường cũ,
Ngoảnh lại chỉ u hoài.
Gió bên tai gào thét,
Mặt trời chẳng đợi ai.
Mây dày ướt vạn vật,
Há đầm chẳng muôn nơi?
Ai khiến người sầu cảm,
Tự xui trăm nỗi đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.