Đầu thu khí lạnh thổi,
Cây sân rụng lá tàn.
Đầy thềm sương trắng đọng,
Gác cao nổi gió hàn.
Mây sớm không về núi,
Thành mưa hoá sông, đầm.
Ruộng đồng đều úa héo,
Nông phu gặt mấy phần?
Phú quý thường quên khó,
Ai khắp chốn thi ân?
Mặc áo lông cáo ấm,
Há biết kẻ thân trần?
Nhớ xưa Đình Lăng Tử,
Bảo kiếm chẳng phân vân.
Xin người đinh ninh dạ,
Vẹn nghĩa bạn tri âm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.