Theo quân vượt Hàm Cốc,
Rong ruổi qua Tây Kinh.
Núi non cao chót vót,
Nước Kinh, Vị phân minh.
Chốn đế vương nguy ngất,
Mỹ lệ vượt trăm thành.
Viên Khuyết vươn mây đứng,
Thừa Lộ chạm trời xanh.
Ơn vua Thừa tướng giúp,
Bốn biển vắng giao tranh.
Nhà binh tuy trọng thắng,
Vẹn nước giữ thơm danh.
Hai người địa vị kém,
Không ca tụng người trên.
Đinh Nghi giận ở triều,
Vương Xán vui thân nhàn.
Vui, giận không đường cũ,
Khoan hoà riêng lối mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.