Người hầu sớm chuẩn bị,
Ta sắp sửa đi xa.
Đi xa về đâu được?
Nước Ngô, kẻ thù ta.
Muốn vượt hết vạn dặm,
Lại hướng đông về nhà?
Bờ sông nhiều gió thảm,
Hoài, Tứ chảy bôn ba.
Mong nhẹ nhàng vượt sóng,
Thuyền bè chẳng lại qua.
Chí không mong nhàn hạ,
Đứng nhìn việc nước a?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.