Nước Nam có giai nhân,
Dung nhan như đào lý.
Sớm chơi bờ Giang Bắc,
Tối về bãi Tương nghỉ.
Đời bạc bẽo sắc hương,
Ai làm người tiến cử?
Cúi ngẩng tháng năm tàn,
Hoa tươi đâu trường cửu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.