Tây bắc có Chức Nữ,
Lụa dệt loạn hoa văn.
Sớm ngồi bên khung cửi,
Hết ngày vẫn chẳng thành.
Đêm dài ngồi than thở,
Nức nở vọng mây xanh.
Khuê phòng mòn thân thiếp,
Tòng quân nhọc sức chàng.
Hẹn kỳ ba năm hết,
Nay thời chín xuân xanh.
Chim lạc bầy ai oán,
Bên cây ngoài lượn quanh.
Ước làm mặt trời chiếu,
Soi rọi ở bên chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.