Tới chơi ao phù dung,
Thong dong mảnh thuyền trôi.
Nam phô đôi hộc đậu,
Liễu bắc hót chim cưu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.