Thắng trận về chừ rời cố hương,
Chàng quân tử chừ một tấm lòng.
Tiễn đường ta chừ về bắc phương,
Lại Nghiệp Thành chừ cùng ruổi rong.
Xe chạy nhanh chừ ngựa phóng tung,
Vượt sông Tế chừ nhẹ buồm giương.
Tới Nguỵ đô chừ tại lan phòng,
Đãi yến tiệc chừ vui vẻ cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.