Bày tiệc trên cao điện,
Thân giao tới vui say.
Cỗ bàn la liệt bếp,
Nấu dê, mổ trâu bày.
Tranh Tần sôi nổi cất,
Sắt Tề tiếng khoan thai.
Dương A múa điệu khéo,
Kinh Lạc nữ ca say.
Vui uống hơn ba chén,
Thoả mình nới dải đai.
Chủ đem ngàn vàng tặng,
Khách đáp vạn tuổi dài.
Bằng hữu xin chớ phụ,
Bạc lòng khó dung thay.
Khiêm nhường đức quân tử,
Cúi thân cầu gì đây!
Gió mạnh xua vầng nhật,
Ánh sáng lặn về tây.
Ngày xanh không trở lại,
Nhanh chóng hết đời người.
Sống ở nhà hoa lệ,
Chết nằm hốc núi thôi.
Người xưa ai không chết,
Biết mệnh, sầu chi hoài!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.