Trời bao trùm rộng khắp,
Nuôi dưỡng hết mọi loài.
Ruồng bỏ ắt tiều tuỵ,
Ân lộc hẳn tốt tươi.
Mây lành từ bắc lại,
Cuộn về tây nam bay.
Mưa kịp thời đêm trút,
Quanh sân sấm vọng dài.
Giống tốt, đất màu mỡ,
Bội thu sẽ có ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.