Trời đất vô cùng cực,
Âm dương mãi đổi thay.
Người sống trong trời đất,
Gấp như bụi gió bay.
Nguyện lập công kiến nghiệp,
Tận lực trổ hết tài.
Dốc sức mình giúp chúa,
So bì há có ai.
Loài cá, rồng là nhất,
Loài thú lại thờ lân.
Thú vật còn có đức,
Huống gì kẻ học hành.
Họ Khổng san Thi, Thư,
Vương nghiệp phân rõ ràng.
Ta nguyện vung tấc bút,
Lưu thơm mãi ngàn năm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.