Uyên ương dù thân thiết,
Nào như cánh chắp đôi.
Người dưng tuy cùng hội,
Cốt nhục sẵn tính trời.
Chu Công, Khang Thúc thuận,
Quản, Sái há kiêng lời.
Tử Tang nhường ngàn cỗ,
Quý Trát mến hiền tài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.