Hẹn sáng gặp giai nhân,
Tối chửa thấy người đâu.
Thức ngon không nếm,
Rượu ngọt bỏ trơ.
Lời gửi chim bay,
Không thể đợi chờ.
Hái một nhành lan,
Tay kết quế chi.
Giai nhân không có,
Kết để làm gì?
Tìm nàng ở nơi đâu?
Nơi cuối biển cùng trời.
Linh Nhược bảo ta,
Tặng nàng minh châu.
Nhón chân dài ngóng,
Đứng mãi chần chừ.
Giai nhân không tới,
Từng khắc mong chờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.