Cưỡi xe ra chơi dạo,
Nhởn nha tại vườn tây.
Hai dòng kênh chảy tới,
Xung quanh tốt um cây.
Phất lộng, cành khẽ rủ,
Chọc trời, ngọn vươn dài.
Gió quanh xe nâng đỡ,
Chim trước mặt lượn bay.
Ráng đỏ bọc trăng sáng,
Quầng sao ló giữa mây.
Từ trời cao rủ xuống,
Năm sắc rạng rỡ thay!
Người sống chỉ có hạn,
Thành tiên nào được ai?
Ngao du thoả tâm ý,
Giữ mình tới suốt đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.