Vườn đào tươi tốt,
Không quả cũng hoài.
Giả khó lâu dài,
Bánh nghiêng, xe đổ.
Hàn Tín giết bỏ,
Chim hết treo cung.
Chỉ có Tử Phòng,
Gìn thân giữ tiếng.
Khăn to khó vén,
Áo rộng không dây.
Lời lắm ít hay,
Việc thành ra bại.
Tô Tần gây hại,
Sáu nước diệt vong.
Bán chúa cầu vinh,
Tội cho xe xé.
Trần Chẩn hiền sĩ,
Mưu lược, trung lương.
Khó giúp Sở vương,
Hoạ khôn cứu vãn.
Ngô Khởi vạ lớn,
Trí ít mưu to.
Oai dũng Tây Hà,
Nấp thây chịu tội.
Khen thay Quách Ngỗi,
Thông hiểu mọi đường!
Tài trí Chiêu Vương,
Biết người tôi tốt.
Trọng Liên nguy ngất,
Cao sĩ nước Tề,
Chối vàng bỏ đi,
Ẩn nơi biển lớn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.