Ráng đỏ che trời,
Cầu vồng đủ sắc.
Nước khe róc rách,
Lá úa rơi đầy.
Chim lẻ lạc bầy,
Giữa mây buồn hót.
Trăng tròn lại khuyết,
Hoa chẳng hai lần.
Tự cổ xoay vần,
Lời gì để nói!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.