代劉勳出妻王氏作其一

翩翩床前帳,
張以蔽光輝。
昔將爾同去,
今將爾同歸。
緘藏篋笥裡,
當復何時披?

 

Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 1

Phiên phiên sàng tiền trướng,
Trương dĩ tế quang huy.
Tích tương nhĩ đồng khứ,
Kim tương nhĩ đồng quy.
Giam tàng khiếp tứ lý,
Đương phục hà thì phi?

 

Dịch nghĩa

Màn trước giường khẽ lay động,
Treo rủ che lấp ánh quang huy.
Ngày xưa từng mang tới đây,
Bây giờ lại mang trở về.
Cất kín trong rương,
Bao giờ mới mở ra dùng lại?


Lời tự chép trong Ngọc đài tân vịnh nói Vương thị tên Tống 宋, là vợ của Bình lỗ tướng quân Lưu Huân 劉勛, nhưng lấy hai mươi năm không có con nên bị Lưu Huân bỏ và lấy người vợ khác họ Tư Mã 司馬 ở Sơn Dương. Nghệ văn loại tụ 藝文類聚 (của Âu Dương Tuân 歐陽詢 đời Sơ Đường) chỉ chép bài đầu ghi tác giả là Tào Phi, Thản Trai thông biên 坦齋通編 (của Hình Khải 邢凱 đời Tống) có chép thêm bài thứ hai nhưng đề là Tào Thực làm, Ngọc đài tân vịnh chép cả hai bài nhưng cho là của chính Vương thị làm. Ở đây căn cứ theo Nghệ văn loại tụ. Hai bài thơ này là nguyên mẫu của bài Bình lỗ tướng quân thê 平虜將軍妻 của Lý Bạch.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhẹ nhàng màn lay động,
Treo rủ lấp quang huy.
Ngày xưa từng đem tới,
Bây giờ lại mang đi.
Cất trong rương giữ kín,
Dùng lại biết có khi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước giường màn khẽ động lay,
Rủ treo che lấp ánh ngày chói chang.
Ngày xưa từng tới đem sang,
Bây giờ lại muốn bốc mang trở về.
Trong rương cất kín kỷ ghê,
Bao giờ mới mở đem về dùng đây?

14.00
Trả lời