Quý Dậu xuân về nhiều phúc trạch
Tiếng gà gáy rộn đất bung hoa
Bước ra gặp Phật nơi trần thế
Thuận đạo cùng vui cảnh thái hoà.

tửu tận tình do tại