Núi xanh lớp lớp sương chiều
Non cao đèn Phật tịch liêu bên sườn
Sư tăng kinh kệ như thường
Sớm đi chiều đến chẳng vương tháng ngày

tửu tận tình do tại