Nhà người ở hai bờ bên rặng liễu
Dấu tích xưa ông Tạ quá cô liêu
Chốn núi xanh một đêm làm lữ khách
Đã vô tình đi qua bến Bản Kiều

tửu tận tình do tại