Mỹ nhân đẹp tựa Đổng Kiều Nhiêu,
Nhà ở Nam Sơn đệ nhất kiều.
Không thích theo người qua hồ dạo,
Trăng sáng đêm đêm hay thổi tiêu.

tửu tận tình do tại