仙子送劉阮出洞

殷勤相送出天台,
仙境那能卻再來。
雲液既歸須強飲,
玉書無事莫頻開。
花當洞口應長在,
水到人間定不迴。
惆悵溪頭從此別,
碧山明月照蒼苔。

 

Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai,
Tiên cảnh na năng khước tái lai.
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm,
Ngọc thư vô sự mạc tần khai.
Hoa đương động khẩu ưng trường tại,
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi.
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt,
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.

 

Dịch nghĩa

Ân cần tiễn nhau ra khỏi động Thiên Thai
Cõi tiên đã đi rồi khó mà trở lại lần nữa
Đây rượu tiên (vân dịch) người về hãy cố uống đi
Lá thư quý (ngọc thư) nếu không việc gì chớ mở luôn
Hoa cửa động vẫn còn tươi thắm mãi
Nước chảy về trần không bao giờ trở lại
Bần thần xót xa bên đầu suối, từ nay ly biệt
Trên núi biếc chỉ còn ánh trăng sáng soi rêu xanh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đưa nhau ra khỏi Thiên Thai,
Cảnh Tiên dễ có tái lai được nào
Đã về gượng uống rượu đào,
Ngọc thư xin chớ ra vào xem luôn
Hoa thơm ở động vẫn còn,
Nước đi đi mãi xuống luôn cõi trần
Từ đây cách biệt tình quân,
Bóng trăng, rêu núi, tần ngần nỗi thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Sơn

Ân cần đưa tiển khỏi thiên thai
Tiên cảnh từ đây khó tái lai (trở lại)
Vân Dịch rượu đưa đành phải uống
Ngọc Thư sách đạo nhớ đừng khai (mở)
Hoa rơi cửa động luôn tồn tại
Nước xuồng nhân gian chẳng đoái hoài (quay về)
Tiển bước cuối ghềnh xin giả biệt
Núi xanh trăng sáng chiếu thanh đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tiễn biệt Thiên Thai quyến luyến sầu
Cõi tiên lưu lạc khó tìm nhau
Rượu thần vui gượng xin người uống
Thư quí chưa cần chớ mở mau
Trước động hoa tươi còn thắm thiết
Xuống trần nước chảy chẳng về đâu
Xót xa bên suối sầu ly biệt
Núi biếc trăng soi loáng bạc màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ân cần đưa tiễn rời Thiên Thai,
Tiên cảnh từ nay khó có ngày.
Vân Dịch lúc về nên nhắm nháp,
Ngọc Thư khi rỗi chớ xem hoài.
Hoa đang cửa động mong còn mãi,
Nước đến trần gian chẳng đảo hồi.
Vương vấn đầu khe nơi giả biệt,
Non xanh trăng tỏ dấu rêu đài.!!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thiên Thai, bịn rịn tiễn nhau,
Cảnh tiên trở lại, chối đâu dễ gì!
Rượu Vân Dịch, uống nữa đi,
Ngọc Thư, nếu có chuyện gì hãy coi.
Hoa nơi cửa động chẳng rời,
Cõi trần, nước xuống có đời nào lui.
Biệt nhau đầu suối, lệ rơi,
Non xanh, rêu biếc, trăng soi lạnh lùng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ân cần tiễn khỏi động tiên
Bồng Lai thiên cảnh khó duyên tái hồi
Chàng về Vân Dịch cố mời
Ngọc Thư không việc chớ thời mở ngay
Thiếp đây hoa cửa động này
Chàng theo dòng nước chảy xuôi cõi trần
Đầu khe đưa tiễn tình nhân
Núi xanh trăng sáng chiếu lần lầu hoang.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ân cần đưa tiễn khỏi Thiên Thai
Tiên cảnh khôn quay trở lại rồi
Vân dịch đã về nên cạn uống
Ngọc thư vô sự chớ thường coi
Hoa phô cửa động hoa thơm ngát
Nước xuống trần gian nước chảy xuôi
Ngơ ngẩn bên khe buồn cách biệt
Non xanh rêu biếc bóng trăng soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ân cần cùng tiễn rời Thiên Thai
Tiên cảnh làm sao trở lại đây
Vân Dịch đã về nên cố uống
Ngọc Thư không việc chớ xem nhiều
Hoa ngay cửa động mãi khoe sắc
Nước tới nhân gian chẳng chở về
Buồn thấu đầu khe nay giã biệt
Núi xanh trăng sáng chiếu rêu mờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời Thiên Thai ân cần đưa tiễn
Một lần đi sẽ miễn trở về
Rượu Vân gắng uống khi đi
Chớ coi sách ngọc những khi an bình
Hoa cửa động sẽ còn mãi mãi
Nước xuống trần không thể quay về
Buồn rầu tiễn biệt đầu khe
Trăng soi núi biếc trên bè rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ân cần đưa tiễn động Thiên Thai
Tiên đã xa rồi khó vãng lai.
Vân Dịch rượu đưa nguời hãy uống,
Ngọc thư không việc chớ mở khai.
Hoa ngoài cửa động còn tươi mãi,
Nước chảy về trần chẳng tái lai.
Đầu suối xót xa nay biệt mẳi,
Chỉ còn trăng sáng chiếu non phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời